Kartlägga jämställdheten inom det samiska samhället

Sametinget ska kartlägga och analysera det samiska samhället ur ett jämställdhetsperspektiv, och utgå från regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken och de sex underliggande delmålen. Sametinget kan utifrån kartläggningen och analysen lämna förslag på åtgärder inom områden där det finns kunskapsluckor och utvecklingsbehov när det gäller jämställdheten inom det samiska samhället. Sametinget ska samråda med Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen och med samiska organisationer. 

Startdatum: 13 juni 2019

Slutdatum: 31 oktober 2020

Sametinget/Sámediggi

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete