Kartläggning av förekomst och behov av bedömningsmetoder i hälso- och sjukvården

Vilka standardiserade metoder för att göra bedömningar finns i dag för medarbetare inom hälso- och sjukvården som möter våldsutsatta vuxna och barn, barn som bevittnat våld eller våldsutövare? Behövs det andra standardiserade metoder för att göra bedömningar än de som finns i dag? Det ska Socialstyrelsen kartlägga. Det här deluppdraget är en förlängning och utvidgning av ett tidigare uppdrag som handlar om att kartlägga förekomst och utformning av rutinmässiga frågor i socialtjänsten och hälso- och sjukvården om våldsutsatthet och våldsutövande.

Socialstyrelsen ska nu också kartlägga de metoder som hälso- och sjukvården använder för att
• beskriva våld
• bedöma behov av stöd för personer som utsätts för våld
• bedöma risker att personer utsätts för upprepat våld

Socialstyrelsen ska samråda med Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Det här är ett av tio deluppdrag inom Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som Socialstyrelsen fick 2017.

Socialstyrelsens webbplats finns kartläggningen. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in kartläggningens namn: Frågor om våld

Startdatum: 23 februari 2017

Slutdatum: 30 mars 2018

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Våldsutövare och maskulinitetsnormer