Kartläggning av samhällets samlade stöd till brottsoffer

Brottsoffermyndigheten får i uppdrag att kartlägga vilket stöd som ges till brottsoffer i Sverige idag samt föreslå en modell för regelbunden uppföljning av vilket stöd och bemötande brottsoffer får från myndigheter och andra aktörer. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten ta fram en plan för hur myndigheten kan utveckla rollen som informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor samt vidta åtgärder i syfte att åstadkomma ett likvärdigt och kvalitativt stöd till brottsutsatta i hela landet. En delredovisning av uppdraget i form av en plan med åtgärder för hur myndigheten kan utveckla rollen som informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor ska ske till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 29 september 2023. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 28 juni 2024. 

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 28 juni 2024