Lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet

Länsstyrelserna ska samordna kommunernas lägesbilder och bedömningar av eventuella risker för social problematik och utsatthet till följd av covid-19-pandemin. Länsstyrelserna ska också samordna kommunernas beskrivning av vilka åtgärder som kommunerna har vidtagit, eller planerar att vidta, på området. Länsstyrelsen Halland ska samordna uppdraget. Länsstyrelserna ska utföra uppdraget i samverkan med Socialstyrelsen och i samråd med SKR och andra relevanta aktörer.

Startdatum: 11 juni 2020

Slutdatum: 30 oktober 2020

Länsstyrelserna

Våldsförebyggande arbete

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete