Medicinsk och social utvärdering att stödja genomförandet inom vård och omsorg av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Uppdraget omfattar alla typer av våld som ingår i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel. Strategin riktar sig mot våld som kvinnor och flickor utsätts för på grund av sitt kön. Den riktar
sig också mot våld som kvinnor och flickor utsätts för i särskilt hög grad eller som generellt sett har särskilt svåra konsekvenser för kvinnor och flickor.

Startdatum: 07 juli 2022

Slutdatum: 01 januari 2024

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Skydd för våldsutsatta

Kunskap och metodutveckling

Kunskapsbaserat arbete