MSB:s arbete 2018 med nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska redovisa hur den arbetar med Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020. Den svenska handlingsplanen fokuserar bland annat på att stärka kvinnors inflytande i konfliktförebyggande arbete, förbättra kvinnors skydd mot våld, och på att integrera ett genusperspektiv i allt arbete för fred och säkerhet. MSB deltar i internationella insatser för att bidra till att uppfylla målen för svensk biståndspolitik, utrikespolitik, säkerhetspolitik och politik för global utveckling. MSB ska här redovisa uppnådda resultat, både vad gäller prestationer och effekter, liksom genomförda insatser uppdelat på kön. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 31 december 2018

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Skydd för våldsutsatta

Kunskapsbaserat arbete