Myndighetsgemensamt uppdrag om information och vägledning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet

Flera bestämmelser som ska bidra till att bekämpa hedersrelaterad brottslighet började gälla 2020. Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland ska nu samordna insatserna som flera myndigheter genomför gemensamt för att främja tillämpningen av de nya bestämmelserna. Nationella kompetensteamet ska samverka med Brottsoffermyndigheten för att ta fram information om det rättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Informationen ska vara riktad till målgrupperna barn och unga, till deras anhöriga och till yrkesverksamma som möter barn och unga.

Nationella kompetensteamet ska sammanställa och sprida en vägledning, gemensam för flera myndigheter, till medarbetare inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och polis. Vägledningen ska ta upp åtgärder för att förhindra att barn lämnar landet eller förs utomlands för att giftas bort, könsstympas eller utsättas för andra former av hedersrelaterat våld eller tvång. Vägledningen ska också innehålla information om de olika aktörernas arbete, ansvar och samverkan för att hjälpa både barn och vuxna som utsätts.

Nationella kompetensteamet ska få hjälp i arbetet av flera myndigheter, däribland Brottsoffermyndigheten, Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet, Polisen, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten. 

Startdatum: 17 december 2020

Slutdatum: 16 juni 2023

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskap och metodutveckling

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete