Överenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR*, har ingått en överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetet i kommuner, landsting och regioner 2018-2020. Överenskommelser mellan regeringen och SKR görs för att öka möjligheterna att samordna insatser på nationell, regional och lokal nivå. Parterna är överens om att utveckla en vård som ännu mer utgår från kvinnans behov och är tillgänglig, jämlik, säker, kunskapsbaserad och av god kvalitet. Utgångspunkten är att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Väl fungerade metoder ska spridas och bli en del av ordinarie verksamhet.

Parterna är överens om förbättringar inom fler områden, bland annat när det gäller
• förlossningsvården: förbättrad bemanning och stärkt kompetensförsörjning
• primärvården: bättre förutsättningar för mer jämlik vård, med särskild inriktning på socioekonomiskt utsatta områden. Exempel är preventivmedelsrådgivning, information om Sveriges förbud mot könsstympning och förbud mot våld i nära relationer. Öka mödrahälsovårdens kompetens att identifiera våldsutsatta kvinnor, och att informera om stödinsatser för våldsutsatta kvinnor och flickor.
• jämställda föräldraskap för att stärka kvinnors hälsa

SKR ska genomföra arbetet i samråd med Socialstyrelsen och andra relevanta myndigheter och aktörer.

På organisationens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta SKR direkt.

*SKR bytte namn från SKL, Sveriges kommuner och landsting, i november 2019.

Startdatum: 20 januari 2017

Slutdatum: 31 december 2020

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Skydd för våldsutsatta

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete