Överenskommelser om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR*, träffar överenskommelser inom området psykisk ohälsa och hälsa varje år. Det här är en fortsättning på överenskommelsen som de ingick 2016. Syftet är att skapa förutsättningar för en kraftfull utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd.

På organisationens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta SKR direkt.

*SKR bytte namn från SKL, Sveriges kommuner och landsting, i november 2019.

Startdatum: 23 december 2016

Slutdatum: 31 januari 2018

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Skydd för våldsutsatta

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete