Pilotprojekt för jämställd socialtjänst

Sveriges kommuner och regioner, SKR, ska 2021–2023 genomföra en särskild satsning för att stödja kommuner och regioner att utveckla sitt arbete för jämställdhet och kvinnofrid. Satsningen ska stärka kommuners och regioners arbete med att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Pilotprojektet för jämställd socialtjänst ska stödja jämställdhetsintegrering i kommunernas socialtjänst med särskilt fokus på att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Det är ett av tre delprojekt*. De är en fortsättning på det arbete som SKR genomförde efter en överenskommelse med regeringen för åren 2018–2020. Pilotprojektet finansieras med medel från regeringen.

SKR ska genomföra pilotprojektet för jämställd socialtjänst tillsammans med de regionala samverkans- och stödstrukturerna inom FoU Värmland och Västerbotten.

*De tre delprojekten i satsningen
1. SKR:s kvinnofridssatsning: Utveckla kvinnofridsarbetet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck
2. Pilotprojekt för jämställd socialtjänst: Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner
3. Modellkoncept för jämställdhetsintegrering: Stärka kommuner och regioners arbete med jämställdhetsintegrering och samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå kring lösningar på specifika jämställdhetsproblem utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

Startdatum: 01 januari 2021

Slutdatum: 31 december 2023

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Våldsförebyggande arbete

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Hedersrelaterat våld och förtryck

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete