Regional lägesrapportering av insatser i arbetet mot mäns våld mot kvinnor 2017-2018

Länsstyrelserna ska följa upp och analysera utvecklingen av insatser som görs inom respektive län under 2017-2018, för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelserna ska redovisa de insatser som olika aktörer har genomfört utifrån den nationella strategins målsättningar och utgångspunkter. Länsstyrelserna ska redovisa särskilda resurser och verksamheter som finns i respektive län. Det handlar om resurser och verksamheter till stöd för:

• våldsutsatta kvinnor och flickor
• barn, vuxna och hbtqi-personer som är utsatta för våld i nära relationer
• kvinnor, män och hbtqi-personer som lever i prostitution
• barn som har utnyttjats för sexuella ändamål
• kvinnor, män och hbtqi-personer som har utsatts för våld
• män, kvinnor och hbtqi-personer som riskerar att utsätta närstående för våld
• män, kvinnor och hbtqi-personer som har begått eller riskerar att begå sexualbrott.

Varje länsstyrelse ska bedöma omfattningen av sin verksamhet och hur tillgänglig verksamheten är i förhållande till de behov som invånare i respektive län har. Länsstyrelserna ska bedöma hur samverkan mellan myndigheter i enskilda ärenden fungerar för personer i de grupper som nämns ovanför.

Om Länsstyrelsernas uppdrag 2017: Regionalt uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Uppdraget delas upp i sex delar, och detta är det sjätte och sista deluppdraget. Från 2018 redovisar varje länsstyrelse för sig sitt arbete utifrån nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Om du vill veta mer behöver du kontakta just den länsstyrelse som du är intresserad av.

Startdatum: 18 december 2017

Slutdatum: 29 mars 2019

Länsstyrelserna

Kunskap och metodutveckling

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete