Sida ska redovisa åtgärder för att efterleva FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet

Sveriges biståndsmyndighet Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, ska redovisa vilka åtgärder som svenska myndigheter har vidtagit för att arbeta med Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020. Den svenska handlingsplanen fokuserar bland annat på att stärka kvinnors inflytande i konfliktförebyggande arbete, förbättra kvinnors skydd mot våld, och på att integrera ett genusperspektiv i allt arbete för fred och säkerhet.

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 31 december 2018

Sida

Skydd för våldsutsatta

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Kunskapsbaserat arbete