Skolverket och Socialstyrelsen ska genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Skolverket och Socialstyrelsen ska tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete för att förbättra samverkan mellan elevhälsa, hälso- och sjukvård, och socialtjänst. Målet är att barn och unga ska erbjudas tidiga och samordnade insatser. Myndigheterna ska genomföra uppdraget utifrån barnrättsperspektiv, funktionshinderperspektiv och jämställdhetsperspektiv.

I uppdraget ingår att kartlägga och identifiera goda exempel och framgångsfaktorer, men också att visa på juridiska och strukturella hinder för samverkan. Skolverket och Socialstyrelsen ska hämta in synpunkter från relevanta aktörer som den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården, SKR (tidigare SKL), Friskolornas Riksförbund och Idéburna skolors riksförbund.

Startdatum: 16 mars 2017

Slutdatum: 31 januari 2021

Skolverket

Skydd för våldsutsatta

Funktionshinderperspektiv

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan