Socialstyrelsen ska stödja genomförandet inom vård och omsorg av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Socialstyrelsen ska stödja genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inom socialtjänst, tandvård och hälso- och sjukvård, inklusive psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatri och elevhälsa. Uppdraget rör alla typer av våld som ingår i den nationella strategin, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel. Strategin gäller också i alla delar hbtqi-personers utsatthet för den här sortens våld. Socialstyrelsens uppdrag är indelat i fyra delar: stöd till implementering, kunskapsstöd, uppföljning och utvärdering och stärkt samverkan runt enskilda personer.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, ska i samråd med Socialstyrelsen ta fram det kunskapsunderlag som Socialstyrelsen behöver. Socialstyrelsen ska föra en dialog med och hämta in kunskaper från flera olika myndigheter, ett urval av kommuner och regioner, SKR, relevanta vårdverksamheter liksom organisationer inom civilsamhället. Socialstyrelsen ska genomföra uppdraget i dialog med regionernas nationella system för kunskapsstyrning.

Startdatum: 07 juli 2022

Slutdatum: 27 februari 2026

Socialstyrelsen