Socialstyrelsen ska verka för ökad upptäckt av våld m.m. 2022–2024

Socialstyrelsen och fyra andra myndigheter ska 2022-2024 arbeta för att förbättra upptäckten av sådant våld som omfattas av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. De fyra andra är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten och Migrationsverket.

De ska ta hänsyn till de resultat som kom fram i två tidigare gemensamma uppdrag, ett för 2018-2019 och ett för 2019-2021. De fem myndigheterna ska utveckla sin samverkan när det handlar om

• rutiner och metoder för att öka möjligheten att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande
• förmågan att kunna hänvisa människor till rätt instans
• ökat stöd till medarbetare som i sitt arbete möter klienter
• stöd till ledning och ansvariga så att arbetet med att öka upptäckten av våld ska fungera på lång sikt och bli en självklar del av myndigheternas sätt att jobba

Myndigheterna ska redovisa vad de har gjort för att öka medarbetares och chefers kunskaper om mäns våld mot kvinnor och skapa en gemensam grundförståelse för frågor om våld, våldets orsaker, dess omfattning och konsekvenser. 

Startdatum: 02 juni 2022

Slutdatum: 31 mars 2025

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete