Stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor 2015-2016

Sveriges kommuner och regioner, SKR*, ska bidra till att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. SKR ska först kartlägga kommuners, landstings, regioners och centrala myndigheters jämställdhetsarbete med fokus på män, pojkar och maskulinitetsnormer. SKR ska sammanställa och sprida kunskap om styrkor, svagheter och möjligheter i myndigheternas arbete med jämställdhet på de här områdena. SKR ska skapa aktiviteter för att underlätta utbyte av kunskap och erfarenheter mellan kommuner, landsting och regioner. Satsningen ska inspirera myndigheter att göra särskilda insatser för att påverka destruktiva och begränsande normer kring maskulinitet. 

Satsningen fokuserar på flera områden, några exempel är:
• medvetenhet om maskulinitetsnormer och vad de betyder för utvecklingen mot jämställdhet i kommuner, landsting och regioner
• män och pojkar i kvinnodominerade utbildningar och yrken
• mäns och pojkars ansvar för obetalt hemarbete och omsorgsarbete
• mäns och pojkars delaktighet i organiserat jämställdhetsarbete, inklusive våldsförebyggande arbete

På organisationens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta SKR direkt.

*SKR bytte namn från SKL, Sveriges kommuner och landsting, i november 2019.

Startdatum: 26 oktober 2015

Slutdatum: 31 december 2016

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan