Stärka och utveckla den nationella stödtelefonen för våldsutsatta

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet driver den nationella stödtelefonen för våldsutsatta. Stödtelefonen Kvinnofridslinjen är en viktig resurs för våldsutsatta kvinnor i Sverige sedan flera år. NCK ska ta fram förslag på hur verksamheten med den nationella stödtelefonen kan utvecklas. Det handlar om hur stödtelefonen också kan bli till hjälp för våldsutsatta män, pojkar och personer som identifierar sig på annat sätt än som kvinna eller man, flicka eller pojke. Nationellt centrum för kvinnofrid ska stärka verksamheten med stödtelefonen genom att öka:

  • kunskapen om målgrupper som omfattas av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
  • förmågan hos medarbetare att möta behov hos kvinnor och flickor som lever under hedersrelaterat våld och förtryck
  • kännedomen om stödtelefonen bland särskilt utsatta grupper, däribland kvinnor och flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, och personer som befinner sig i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål

Nationellt centrum för kvinnofrid ska hämta in synpunkter och kunskap från myndigheter som Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, Skolverket, Socialstyrelsen, Rikskriscentrum och från aktörer som i dag driver stödtelefoner eller liknande verksamheter riktade till män, icke-binära personer eller till personer med transerfarenhet, som stödlinjen Välja att sluta, Rikskriscentrum, MÄN, Mansjouren och RFSL.

Startdatum: 27 juni 2019

Slutdatum: 31 mars 2020

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Skydd för våldsutsatta

Särskild sårbarhet för våld

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter