Stärkt och utvecklat genusförändrande våldsförebyggande arbete i förskola och skola

Sveriges kommuner och regioner, SKR*, ska bidra till att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. SKR organiserar arbetet i de två delprojekten Satsning på hälsa och jämställdhet, och Kvinnofridssatsning. Ett av målen med kvinnofridssatsningen är stärkt och utvecklat genusförändrande våldsförebyggande arbete i förskola och skola. I SKR:s kvinnofridssatsning 2018-2020 ingår förstärkt arbete

• mot mäns våld mot kvinnor, mot våld i nära relationer, och mot hedersrelaterat våld och förtryck som könsstympning och tvångsäktenskap
• för barnets rättigheter och principen om barnets hälsa, eftersom förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor bidrar till att stärka barns rätt till trygghet, liv och utveckling
• för tidigt våldsförebyggande arbete och för att förändra stereotypa föreställningar om kön
• för att förebygga och bekämpa hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer
• för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål

På organisationens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta SKR direkt.

*SKR bytte namn från SKL, Sveriges kommuner och landsting, i november 2019.

Startdatum: 18 januari 2018

Slutdatum: 31 december 2020

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Barns rättigheter