Statskontoret ska följa upp och analysera arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Statskontoret ska följa upp och analysera flera myndigheters arbete med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, och prostitution och människohandel. Utifrån resultaten av analysen ska Statskontoret lämna förslag till regeringen om hur den framöver kan utveckla sin fortsatta styrning på området. Statskontoret ska bland annat:

  • kartlägga centrala myndigheters arbete med den nationella strategin, och de möjligheter och utmaningar som myndigheterna uppfattar
  • analysera länsstyrelsernas förutsättningar att verka för strategins genomförande inom länen, särskilt i förhållande till socialtjänst, skola, föräldraskapsstöd, etableringsinsatser för nyanlända, hälso- och sjukvård, och rättsväsende
  • bedöma hur samordning och samverkan mellan centrala myndigheter har påverkats av den nationella strategin
  • hur samverkan mellan länsstyrelser, kommuner och regioner kan utvecklas när det gäller stöd till skolor, socialtjänst, hälso- och sjukvård
  • analysera kostnadseffektiviteten av myndigheternas arbete med strategin

Statskontoret ska hämta in synpunkter och erfarenheter från andra myndigheter som gör utvärderingar och analyser, och arbetar med kunskapsutveckling inom området.

Startdatum: 13 februari 2020

Slutdatum: 15 mars 2021

Statskontoret

Kunskap och metodutveckling

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete