Studera åtgärder mot våld i nära relationer bland unga

Brottsförebyggande rådet, Brå, ska studera vilka åtgärder som samhället kan vidta för att motverka våld i nära relationer bland unga. Brå ska sammanställa vad forskningen säger om orsaksmekanismer bakom våldet. Brå ska identifiera förebyggande och stödjande åtgärder mot våld i nära relationer bland unga och identifiera kunskapsluckor. Brå ska lämna förslag på strategiska åtgärder för att förbättra samhällets förmåga att förebygga våld i nära relationer bland unga. Brå ska inhämta kunskap och erfarenheter från relevanta organisationer inom både civilsamhälle, myndigheter och från andra relevanta aktörer. Brå ska ta tillvara barns och ungas egna synpunkter och erfarenheter, och ha ett tydligt hbtqi- och barnrättsperspektiv. 

Startdatum: 27 augusti 2020

Slutdatum: 29 oktober 2021

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Kunskapsbaserat arbete