Ta fram förslag på indikatorer för uppföljning av den nationella strategin

Socialstyrelsen ska ta fram förslag till ett antal indikatorer för att bedöma hur vanligt mäns våld mot kvinnor är i befolkningen. Andra indikatorer ska vara till hjälp för att bedöma omfattning och effekt av samhällets insatser, utifrån målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Indikatorerna ska gälla nationell nivå, men kunna användas på regional och lokal nivå. Det ska finnas indikatorer som gäller barnäktenskap och tvångsäktenskap.

Socialstyrelsen ska samråda med flera myndigheter och aktörer, däribland BO, Brå och Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet. Det här är ett av tio deluppdrag inom Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som Socialstyrelsen fick 2017.

Socialstyrelsens webbplats finns rapporten för uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Indikatorer för nationell uppföljning

Startdatum: 23 februari 2017

Slutdatum: 30 mars 2018

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete