Ta fram och sprida kunskapsunderlag med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och på våldsförebyggande arbete

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska ta fram och sprida ett kunskapsunderlag om hedersrelaterat våld och förtryck, och om våldsförebyggande arbete. Det ska öka kunskapen hos fritidsledare och andra yrkesverksamma som arbetar med ungas fritid om hur de kan arbeta våldsförebyggande och mot hedersrelaterat våld och förtryck. MUCF ska genomföra uppdraget med både funktionshindersperspektiv och hbtqi-perspektiv. MUCF ska i sitt arbete utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och från Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. 

MUCF ska planera och genomföra uppdraget tillsammans med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland. MUCF ska hämta in synpunkter från Skolverket, Myndigheten för delaktighet, från Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet, Jämställdhetsmyndigheten och andra relevanta aktörer.

Startdatum: 03 juni 2021

Slutdatum: 31 mars 2022

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete