Uppdrag gällande barnombudsmannen roll i det brottsförebyggande arbetet

Det finns stora kunskapsluckor om könsskillnader inom området, i synnerhet om hur flickor utnyttjas i kriminella aktiviteter. Myndigheten ska därför ta del av internationella och nationella erfarenheter av att förebygga att flickor rekryteras och utnyttjas av kriminella nätverk. Barnombudsmannen ska särskilt samla in flickors åsikter och egna erfarenheter om hur de kan skyddas från att påverkas och utnyttjas i kriminella aktiviteter. Barnombudsmannen ska erbjuda stöd till myndigheter avseende metoder och arbetsformer för hur barn och unga kan göras delaktiga och komma till tals inom ramen för det brottsförebyggande arbetet.

Startdatum: 24 augusti 2023

Slutdatum: 01 mars 2024

Barnombudsmannen (BO)

Kunskap och metodutveckling

Kunskapsbaserat arbete