Utarbeta en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Folkhälsomyndigheten ska ta fram en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, med utgångspunkt i en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Den nationella strategin ska bidra till en samtyckeskultur kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Strategin ska innehålla mål och delmål, åtgärdsområden och indikatorer för uppföljning av mål. Strategin ska kunna användas av myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer, och den ska inte ge ökade kostnader för staten. Folkhälsomyndigheten ska ta till vara kunskaper och erfarenheter hos bland andra Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, RFSL, RFSU, Skolverket, SKR och Socialstyrelsen. 

Startdatum: 01 augusti 2019

Slutdatum: 30 september 2020

Folkhälsomyndigheten

Våldsförebyggande arbete

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan