Utvärdera försöksverksamhet med inslussningsprogram

Kriminalvården fick 2018 i uppdrag att inrätta en försöksverksamhet med inslussningsprogram. Brottsförebyggande rådet, Brå, ska nu utvärdera försöksverksamheten. Brå ska redovisa hur Kriminalvården har bedrivit försöksverksamheten, om förutsättningarna för samverkan på individnivå har förändrats, och belysa vilka skillnader som bedöms som nyckelfaktorer för samverkan. Brå ska redovisa aktörernas erfarenheter av verksamheten och förutsättningarna att driva verksamheten på nationell nivå. Om det är möjligt ska Brå göra en bedömning av om verksamheten har skapat bättre förutsättningar för att minska återfall i brott, och om verksamheten kan förväntas bidra till ett förbättrat utslussningsarbete. 

Startdatum: 27 juni 2019

Slutdatum: 15 december 2020

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer