Utveckla kunskap om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning

Diskrimineringsombudsmannen, DO, ska bidra till att öka kunskapen om diskriminering som har att göra med religion eller annan trosuppfattning. Det gäller särskilt kunskap om diskriminering av judar och muslimer. DO ska också bidra till ökad kunskap om hur sådan diskriminering samspelar med diskriminering som gäller etnisk tillhörighet. Vilka utmaningar och hinder kan människor möta när de utövar sin religion eller bär kläder som kan associeras till en religion? Hur uttrycks sådan diskriminering? Hur påverkar den människors livsvillkor och möjligheter i livet?  DO ska särskilt granska hur människor, som på grund av sitt utseende eller sitt namn kan antas tillhöra en religion, riskerar att diskrimineras, till exempel på arbetsmarknaden.

DO ska sammanställa och analysera anmälningar som myndigheten har fått in om diskriminering som har med religion eller trosuppfattning att göra, och hur den samspelar med diskriminering som rör etnisk tillhörighet. DO ska skicka kopior av sina rapporter till Forum för levande historia.

Startdatum: 20 oktober 2021

Slutdatum: 01 december 2022

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Kunskapsbaserat arbete