Utveckla kvinnofridsarbetet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck

Sveriges kommuner och regioner, SKR, ska 2021–2023 genomföra en särskild satsning för att stödja kommuner och regioner att utveckla sitt arbete för jämställdhet och kvinnofrid. Satsningen ska stärka kommuners och regioners arbete med att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

SKR ska i kvinnofridssatsningen utgå från kommuners och regioners behov och ta fram stödmaterial och lärande exempel, ordna seminarier och konferenser. Kvinnofridssatsningen 2021–2023 ska stärka stödet till kommuner och regioner så att de bättre kan:
• förebygga och tidigt upptäcka våld
• stödja våldsutsatta personer och deras barn
• verka för att våldsutövare ändrar sitt beteende

Kvinnofridssatsningen är ett av tre delprojekt*. De är en fortsättning på det arbete som SKR genomförde efter en överenskommelse med regeringen för åren 2018–2020. Satsningen finansieras delvis med statliga medel. SKR ska under perioden samverka med myndigheter som har uppdrag på kvinnofridsområdet. SKR ska bidra med sina kunskaper om kommuners och regioners förutsättningar, så att nationella myndigheters stöd bättre motsvarar de behov som finns.

*De tre delprojekten i satsningen
1. SKR:s kvinnofridssatsning: Utveckla kvinnofridsarbetet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck
2. Pilotprojekt för jämställd socialtjänst: Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner
3. Modellkoncept för jämställdhetsintegrering: Stärka kommuner och regioners arbete med jämställdhetsintegrering och samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå kring lösningar på specifika jämställdhetsproblem utifrån de jämställdhetspolitiska målen

Startdatum: 01 januari 2021

Slutdatum: 31 december 2023

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Skydd för våldsutsatta

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete