Utveckling av metoder i arbetet med våldsutsatta barn

Socialstyrelsen ska stödja socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med att utveckla metoder för att kunna möta våldsutsatta barn på ett bättre sätt. Det handlar om metoder som medarbetare kan använda för att bedöma och behandla flickor och pojkar som är utsatta, eller riskerar att utsättas, för våld av närstående. Socialstyrelsen ska bidra både till att utveckla och sedan sprida metoderna. Det här deluppdraget är en fortsättning på tidigare uppdrag som Socialstyrelsen arbetar med, bland annat uppdrag om att utveckla bedömningsinstrument och stödinsatser för barn utsatta för våld av närstående.

Det här är ett av tio deluppdrag inom Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som Socialstyrelsen fick 2017.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 23 februari 2017

Slutdatum: 30 mars 2018

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Barns rättigheter