Våldsförebyggande insatser riktade till unga i parrelationer

Jämställdhetsmyndigheten ska med utgångspunkt i sitt tidigare uppdrag på området (A2021/01397) stödja arbetet för att stötta unga som har utsatts för våld, t.ex. genom att fortsätta forskningsprojektet på området våld i ungas partnerrelationer. Vid uppdragets genomförande ska Jämställdhetsmyndigheten inhämta synpunkter från Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 31 december 2023