Tre olika preventionsnivåer

Det våldsförebyggande arbetet kan delas in i tre olika preventionsnivåer; insatser som riktar sig till individer som redan utövar eller utsätts för våld, insatser som vänder sig till riskgrupper samt insatser som riktar sig till alla. Alla nivåerna fyller en viktig funktion, men de har olika målgrupper och metoder.

Den indikerade våldspreventionen är vanligast. Här reagerar samhället när våldet redan har skett och erbjuder stöd, skydd och behandling till redan våldsutsatta och stöd och behandling till våldsutövare. Arbetet på den här nivån riktar sig till individer för att minimera skadorna och förhindra att våldet fortsätter. 

 

Den selektiva nivån består av insatser till de grupper som bedöms ha en förhöjd risk för att utsättas för eller utöva våld, till exempel nyblivna föräldrar. Arbetet vänder sig till grupper i samhället som lever under omständigheter som innebär risker för att utöva eller utsättas för våld. 

Den universella nivån består av insatser till breda grupper i befolkningen, oavsett vad de har för tidigare erfarenheter av våld eller om deras levnadsförhållanden innebär en ökad risk att utöva eller utsättas för våld. Att arbeta med universell våldsprevention minskar trycket på den första nivån, den indikerade, där de individuella insatserna görs efter våldet redan har inträffat.

Våldsförebyggande arbete kan omfatta en, två eller alla tre nivåer samtidigt. Ett brett våldsförebyggande arbete leder ofta till att verksamheter uppmärksammar våldsutsatta och våldsutövare i högre grad än tidigare. Därför är det viktigt att ni tar reda på vilka verksamheter som finns i er närhet som kan stödja våldsutsatta och även ge stöd till de som utövar våld. Som verksamhet behöver ni även se över vilka förutsättningar som finns internt hos er och hos era samverkanspartners för att kunna arbeta på de olika nivåerna.

Gå till första steget

Till steg 1

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 10 oktober 2022

Senast uppdaterad: 21 september 2023