Gruppsamtal om härskartekniker och motstrategier

Härskartekniker är metoder som används – medvetet eller omedvetet – av personer eller grupper som vill behålla sin maktposition. Genom samtal kan du lära dig om härskartekniker samt hur de kan bemötas.

Gör så här:

Börja med att hålla en kortare föreläsning om härskartekniker. Du hittar bland annat en beskrivning över dessa på Roks webbplats. Ge deltagarna varsitt papper med härskartekniker samt mot- och bekräftarstrategier kort beskrivna. Sedan beskriver du uppgiften för deltagarna.

Beskriv en fiktiv eller upplevd situation i din verksamhet där en eller flera härskartekniker utövas. Försök att beskriva det så ingående som möjligt:

 • Var utspelar sig exemplet? På jobbet eller på fritiden?
 • I vilken typ av sammanhang?
 • Ute eller inne?
 • På vilken typ av plats eller i vilket typ av rum?
 • Vilka var närvarande och vilken relation hade de till varandra?
 • Vad sade personerna till varandra?
 • Förekom kroppsspråk och gester?

Grupperna får sedan samlas för gemensam genomgång. Presentera sedan nästa gruppuppgift som handlar om hur den utsatta personen i exemplet hade kunnat agera för att ta tillbaka makten, samt hur andra runt omkring hade kunnat agera. Poängtera att de inte ska diskutera vad personen hade kunnat göra för att inte bli utsatt. Istället ska fokus ligga på det som redan skett, och hur det kan hanteras där och då.

Be deltagarna att ta fram förslag på de motstrategier den person som utsattes för en härskarteknik kan använda, samt vilka bekräftelsestrategier som de andra personerna i exemplet kan stödja den utsatte personen med. Som en hjälp på vägen får deltagarna med sig följande frågor:

 • Vilken eller vilka härskartekniker är det som beskrivs i exemplet?
 • Hur tror ni att den utsatta personen upplevde det?
 • Finns det omständigheter som påverkar hur personen upplever sig kunna, alternativt får, agera?
 • Vilka andra var närvarande?
 • Vilka relationer hade dessa till den som utövade härskartekniken, samt till den som blev utsatt? Har detta någon betydelse?
 • Om det hade varit möjligt att agera på flera olika sätt, vilket sätt hade varit mest konstruktivt för de inblandade och för fortsättningen?
 • På vilka sätt hade de runt omkring kunnat ge stöd till den utsatte i den direkta situationen?
 • Kan stöd ges även efteråt? I så fall, på vilket sätt?
 • Vilka arbetssätt, rutiner eller annat, kan skapas för att undvika att denna typ av situation uppkommer?

Avsluta genom att ge möjlighet till reflektioner i helgrupp.

Om övningen

Övningen finns med i rapporten GÖR! Samlade metoder för jämställdhetsintegrering. Rapporten är framtagen inom projektet ESF Jämt, som drivits av länsstyrelserna med finansiering av Europeiska socialfonden. 

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 17 september 2021

Senast uppdaterad: 29 april 2024