JämKAS Plus

JämKAS Plus är en metod som kan vara till hjälp i arbetet med att göra en konsekvensanalys av ett specifikt könsmönster.

Metodens syfte är att vara ett stöd när ni vill synliggöra jämställdhetsperspektivet i ett sakområde, visa vad som skapar brister i jämställdheten och underlätta arbetet med att välja åtgärder och insatser för att motverka bristande jämställdhet. Med hjälp av metoden kan man undersöka om könsmönstret är ett problem och om det i sådana fall kan betraktas som ett jämställdhetsproblem.

Gör så här

Metoden kan delas upp i tre huvudsakliga delar: kartläggning, analys och slutsatser.

Kartläggning

  • Steg 1 Identifiera målgrupper
  • Steg 2 Redovisa könsmönster
  • Steg 3 Formulera observation
  • Steg 4 Lista orsaker/konsekvenser
  • Steg 5 Förkasta/bekräfta

I den här delen börjar ni med att identifiera målgruppen i det utvalda verksamhetsområdet, kvinnor och män, pojkar och flickor. Därefter tar ni hjälp av statistiken för att klargöra hur villkoren ser ut för målgruppen, och vilka könsmönster ni kan se. Titta både på fördelning gällande representation och resurser. Med ett könsmönster klart kan ni formulera en observation: ”fler kvinnor än män…” eller ”fler män än kvinnor…” Se vidare på er observation och fundera på vad det kan bero på. Här är det fritt fram att formulera hypoteser, anta och gissa. Först därefter går ni igenom alla dessa förslag på orsaker och ser vad ni faktiskt kan belägga, alternativt bör tas reda på. Det ni får fram som ni känner nödvändigt att ta reda på läggs i ”öppna lådan” för vidare åtgärd.

Analys

  • Steg 6 Analysera och beskriv
  • Steg 7 Identifiera aktörer och intressenter
  • Steg 8 Lista möjliga åtgärder

I den här delen börjar ni få klart för er hur bilden ser ut. Observationen ni tidigare gjorde, om den visade sig vara ett jämställdhetsproblem, ska nu formuleras om till ett sådant, om så behövs. Därefter går ni vidare till att se på vem eller vilka som kan ändra på eller har mandat att rätta till problemet. Där ser ni då om ni i er verksamhet ”äger” frågan, och/eller om fler är berörda. Åtgärderna kan handla om sådant ni ska förändra såväl som sådant som bör lyftas till andra aktörer. Titta även i den ”öppna lådan”.

Slutsatser

  • Steg 9 Föreslå åtgärder

I den här delen formulerar ni faktiska åtgärder som ska genomföras och sätter upp en plan för detta.

Verktyget JämKAS Plus kommer ursprungligen från JämStöds praktika, metodbok för jämställdhetsintegrering (SOU 2007:15). 

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 17 juni 2022

Senast uppdaterad: 11 juni 2024