Lycksele har koll på resursfördelningen

Med ett nytt mätverktyg får Lycksele kommun en bild av hur fritidsresurserna fördelas mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Sedan flera år har fritidsenheten i Lycksele haft som mål att enhetens årliga budget på 25 miljoner kronor ska fördelas jämnt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. Allt för att möjliggöra en aktiv fritid för alla medborgare oavsett kön. Ambitionen har funnits där men inget sätt att mäta om målet uppnåtts.

Nu har kommunen i samarbete med företaget ChartIKS tagit fram ett verktyg som heter JämGIS. Jäm står för jämställdhet och GIS är en förkortning av Geografiskt informationssystem.

GIS kan användas för att utforska olika typer av geografisk information, till exempel genom att placera in människors rörelsemönster eller besöksstatistik på en karta.

Aktivitetskort

På ett enkelt sätt får kommunens politiker nu reda på om medborgarna får lika stor del av de resurser som fördelas av kommunens fritidsenhet oavsett kön.

– Det var inte helt lätt att utveckla verktyget, men principen är enkel, berättar Malin Hedlund, projektledare på Tillväxtkontoret i Lycksele.

"Många kommuner har samma system med aktivitetskort och ekonomisystem och då är det väldigt enkelt att sätta igång med JämGIS."

Sedan förra året fyller alla föreningar i aktivitetskort via nätet. På korten skriver föreningarna upp könsfördelningen bland de som varit på träning eller andra sammankomster. Samtidigt har personalen på kommunens anläggningar, som simhall och ishall, börjat räkna sina besökare uppdelat på kön.

Informationen kopplas ihop med JämGIS. Verktyget är också kopplat till kommunens ekonomisystem som hanterar fritidsenhetens budget, vilket gör att resursfördelning också kan läggas in i systemet.

– Många kommuner har samma system med aktivitetskort och ekonomisystem och då är det väldigt enkelt att sätta igång med JämGIS. Förarbetet är redan gjort, säger Malin Hedlund.

Allt snart på plats

Det har tagit lite mer än ett år att utveckla verktyget och samla in material. Nu börjar all data komma på plats och snart finns tillförlitliga resultat att lägga till grund för en jämställdhetsanalys.

På ett överskådligt sätt syns resursfördelningen till olika fritidsverksamheter och anläggningar samt hur de används av flickor, pojkar, kvinnor och män. Informationen presenteras i cirkeldiagram på en karta. Ju större cirkeldiagram desto mer resurser har verksamheten fått.

Informationen ska snart presenteras för kommunens servicenämnd, som får möjlighet att ta ställning till eventuella förändringar av resursfördelning mellan olika verksamheter.

Malin Hedlund betonar att det är en sak att visa hur det ser ut, men en annan att göra något åt problemen.

– Ännu har vi inte hunnit göra några omprioriteringar. Hittills kan vi se att det verkar vara en jämn resursfördelning mellan anläggningar och aktiviteter. Men tittar man närmare på enskilda anläggningar, till exempel ishallen eller stallet, verkar användandet vara ganska könskodat.

Politikers aktiva roll avgörande

Idag arbetar kommunen med riktade bidrag till de föreningar som jobbar med jämställdhetsåtgärder. Dessutom används medveten fördelning av lokaltider. Om tjejer är underrepresenterade i ishallen får tjejerna förtur vid val av träningstider. Detsamma gäller killar. På sikt skulle föreningar kunna få egna inloggningsuppgifter till JämGIS där de kan finna information om könsfördelningen i verksamheterna.

"Jämställdhet betyder inte nödvändigtvis att lika många flickor och pojkar sysslar med samma sak."

– Jämställdhet betyder inte nödvändigtvis att lika många flickor och pojkar sysslar med samma sak. Det handlar snarare om att kön inte ska begränsa möjligheten för flickor och pojkar att göra det de tycker om på sin fritid, påpekar Ulf Öhlund, chef för fritidsenheten.

Han betonar att politikers aktiva roll är en förutsättning för att det ska hända något på jämställdhetsområdet.

– Det är helt avgörande att politiken är med. De kommunövergripande målen om jämn fördelning av resurser och likvärdig fritid är jätteviktiga. Det måste finnas en vilja hos politiken att prioritera och eventuellt omfördela resurser eftersom det inte är säkert att det går att tillföra mer pengar till fritidssektorn.

Malin Hedlund och Ulf Öhlund rekommenderar andra kommuner att titta närmare på JämGIS.

– I en större kommun än Lycksele finns sannolikt ännu mer att vinna på att använda JämGIS. Då kan resursfördelningen jämföras inom kommunens geografi, till exempel mellan stad och land och mellan olika stadsdelar, naturligtvis uppdelat på kön.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 8 september 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022