Teflontestet

Testet visar på olika områden man upplever friktion och brott mot olika normer och av vilka anledningar. Friktioner kan vara allt från obehag, ovälkommet stirrande eller nonchalerande till tydlig diskriminering, hot och våld.

Metoden syftar till att synliggöra sin egen position i förhållande till olika normer – även de normområden som man passerar inom. Metoden försöker synliggöra på vilka områden en individ utsätts för särskiljande behandling av både privilegierande och diskriminerande karaktär. Tanken är att kunna förhålla sig till normer och de egna positionerna på ett medvetet sätt så att man exempelvis vet vad man behöver lära mer om eller så man inte råkar diskriminera.

Teflontestet är ett självskattningstest som visar på vilka områden man å ena sidan är privilegierad eller å andra sidan har friktioner mot normer. Ordet teflon används för att ge en bild av ett område som genom en persons förutsättningar gör att inget bränner vid eller klibbar fast – områden där man har liten eller ingen friktion mot normen i samhället, där man passerar inom normen. Teflontestet visar så kallad levd kunskap. I de fall det finns en egenupplevd friktion finns det även större kompetens och fingertoppskänsla kring vad som är okej att säga eller göra inom området. Saknas friktion så saknas ofta även kompetens att avgöra detta. Då behövs den kompetensen hittas på annat sätt för att inte omedvetet diskriminera.

Gör så här:

Skriv upp eller dela ut testet till deltagarna som består av att be deltagarna att kryssa i hur ofta - alternativen är ofta, ibland eller sällan - de upplever friktion utifrån föreställningar om: ålder, kön, sexualitet, etnicitet, hudfärg, funktionsförmåga, trosbekännelse, klass och kroppsstorlek. 

Samla sedan gruppen till gemensam reflektion utifrån exempelvis följande frågor:

  • Hur kändes det att fylla i och få syn på resultatet i testet?
  • Någon som är förvånad?
  • Hur kan svaren se olika ut i olika sammanhang? (Olika perioder i livet eller sammanhang som privat bland vänner eller på arbetsplats)
  • Hur kan jag använda dessa kunskaper/insikter om normer och privilegier konstruktivt?
  • Hur kan vi förhålla oss till dessa resultat i arbetsgruppen på ett konstruktivt sätt?

Genom att lägga samman kryssraderna från testet för en hel grupp eller arbetsplats går det att göra sig en bild av gruppens positioner i förhållande till normer. Det kan sedan vara ett verktyg för att kunna arbeta strategiskt för att exempelvis skapa en heterogen kompetens och se på vilka områden som särskilt riskeras att negligeras.

Om övningen

Övningen finns med i rapporten GÖR! Samlade metoder för jämställdhetsintegrering. Rapporten är framtagen inom projektet ESF Jämt, som drivits av länsstyrelserna med finansiering av Europeiska socialfonden. 

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 17 september 2021

Senast uppdaterad: 10 juni 2022