Ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och autism får sexualupplysning

Att greppa ”finliret” i sexuella relationer, att läsa signaler för ja eller nej i fråga om samtycke till sex eller att förstå sina sexuella rättigheter är inte självklarheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism – grupper där erfarenheter av sexuellt våld är överrepresenterat. Därför tar RFSU Malmö fram ett särskilt metodmaterial för ungdomar i autism- och särskoleklasser. Det sker inom det statsbidragsfinansierade jämställdhetsprojektet Sexualupplysning för Alla.

En whiteboardtavla i ett klassrum med anteckningar från en genomgång om sex och samlevnad. Det står saker som "Vad har vi pratat om idag?" "Samtycke, normer, relationer, sex, kondomer, hur barn blir till"

Ingen av oss föds med kunskapen om hur vi är bra sexpartners, men vissa behöver träna mer än andra. Snittungdomen pratar ofta med sina kompisar, dejtar kanske och inhämtar mycketinformation på nätet. Men ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och autism lever många gånger skyddat utan samma möjlighet att få kunskap och information om sexuella relationer.

Alle Hammarstedt som arbetar på RFSU Malmö och leder projektet Sexualupplysning för Alla vill ändra på detta.

– Det finns många felaktiga föreställningar i samhället om att dessa ungdomar är asexuella, eller att de ska skyddas från sexualitet. De tillskrivs ofta rollen som offer för sexuellt våld eller tvärtom som förövare. Och det här offentliga samtalet pågår utan att vi pratar med ungdomarna själva om hur man har sexuella relationer på en schyst sätt. Många vuxna vågar inte ta samtalet och vet inte heller riktigt hur de ska göra det. Det här leder till att ungdomar med exempelvis autism som behöver mer färdighetsträning än snittungdomen tvärtom får mindre av det, säger Alle Hammarstedt.

Det främsta målet är att minska utsatthet för sexuellt våld

Samtidigt som RFSU vill ta bort den generaliserande bilden av gruppen som offer och förövare så finns det de facto en ökad förekomst av sexuellt våld bland personer med en intellektuell funktionsnedsättning. De löper större risk att utsätta andra eller att själva utsättas, och det är projektets främsta mål att åstadkomma förändring i det.

– Ingen gynnas av stereotyper som stjälper mer än hjälper. Detta är ju bara ett starkare argument för att vi behöver arbeta för att dessa ungdomar ska få bättre sexualupplysning, säger Alle.

Men sexualupplysningen leder till fler positiva effekter. Ungdomarna får ökad förståelse för HBTQ, jämställda relationer, normer, identitet och sexuell och reproduktiv hälsa.  Möjligheten att våga dejta på nätet eller IRL kan uppstå för en person som tidigare känt sig exkluderad från den världen.

RFSU:s metoder som komplement till det som redan finns

Projektets fokus ligger på att ta fram metodmaterial som lärare och andra som möter målgruppen kan använda sig av. RFSU har lokalföreningar och ideella skolinformatörer i stora delar av landet som kan använda och sprida materialet på skolor när det är färdigt.

RFSU samarbetar med Ystad gymnasium som är en skola med ett stort upptagningsområde av elever i målgruppen. Här testar RFSU metodmaterial genom att hålla pass och utvärdera i klasserna flera dagar i veckan. Förhoppningen är att också hinna testa metoderna i några ytterligare skolor. När det är klart ska de sammanställa och sprida materialet.

"Vi vill att lärare ska ha tillgång till välbeprövade metoder och därmed kunna känna sig tryggare i undervisningssituationen i de fall där vi själva inte är med och håller pass."

– Tanken är att vårt material ska vara ett komplement till skolornas egna. Vi vill att lärare ska ha tillgång till välbeprövade metoder och därmed kunna känna sig tryggare i undervisningssituationen i de fall där vi själva inte är med och håller pass. Det här kommer dessutom väldigt lägligt då det införs nya skrivningar om sexualundervisning i läroplanen hösten 2022, säger Alle Hammarstedt.

Inte konstigt att lärare känner osäkerhet

Alle tycker att det har gjorts stora framsteg kring sexualupplysning för den här målgruppen under de senaste tio, tjugo åren, men har full förståelse för att lärare i många fall fortfarande inte känner sig trygga eller kompetenta nog att undervisa om sex. Trots att Skolverket har riktlinjer och metodbanker anser Alle att kraven på lärare, som ju sällan fått någon fortbildning i ämnet, är höga.

– Det är stor skillnad på att en lärare som totalt har hundra timmars undervisning ska trycka in två timmars sexualundervisning i sin kursplan och vara bra på det, än att jag som tvärtom ägnat hundra timmar åt bara detta ska erbjuda samma sak. Jag har ju hunnit testa och utvärdera mina metoder många gånger och kan känna mig tryggare med ämnet.

Lärarna är dock alltid närvarande när RFSU håller undervisningspassen.

– Det innebär en stor tillit när lärare eller elevhälsoteamet lånar ut sina elever till oss, och det är så fruktansvärt viktigt att ha en god samverkan och gemensamma mål med skolan. Att få möta eleverna är dessutom stimulerande, givande och otroligt roligt, säger Alle.

Ideella organisationer kan vara progressiva och se behoven

Även om kortsiktigheten i projektfinansiering är en utmaning så finns fördelar för ideella föreningar. Alle menar att RFSU har unika möjligheter som av naturliga skäl inte finns i offentlig verksamhet.

–  Vi måste vara kreativa, och hela tiden titta efter luckor i det som redan finns. När vi är ute och jobbar får vi syn på vad som saknas och vilka behov det offentliga inte kunnat möta. Då får vi vara aktiva och leta efter utlysningar för finansiering för att kunna fylla den luckan. Här kan vi ligga steget före och det är det här projektet ett bra exempel på. Vi jobbade med samtycke långt innan det blev del av sexualbrottslagstiftningen, men efter Metoo och förändringarna i lagtexten blev det tydligt att det vi redan börjat arbeta för behöver fortsätta.

 

Kort om projektet

RFSU Malmö beviljades 1 010 435 kronor i statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten för Jämställdhetsprojekt 2021. Projektet går ut på att arbeta fram ett metodmaterial som är särskilt anpassat för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Det är ett av många projekt på området som RFSU Malmö arbetat med sedan 2014. Då startade Sex för alla som ett samverkansprojekt mellan RFSU Malmö och Grunden Malmö, finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Publiceringsdatum: 3 juni 2022

Senast uppdaterad: 10 juni 2022