EXAMENSMÅLET, VISA KUNSKAP OM MÄNS VÅLD MOT KVINNOR OCH VÅLD I NÄRA RELATIONER

Examensmålet infördes i Högskoleförordningen den 1 juli 2018 för fysioterapeutexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, socionomexamen, sjuksköterskeexamen och tandläkarexamen. Den 1 januari 2019 infördes det även för tandhygienistexamen. Det var en åtgärd inom regeringens jämställdhetspolitiska skrivelse, Makt mål och myndighet – en feministisk politik för en jämställd framtid, och dess femte kapitel, En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Den nationella strategin började gälla i januari 2017 och är en del av Sveriges åtagande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, Istanbulkonventionen. Sverige har undertecknat konventionen, som är juridiskt bindande för medlemsstaterna, och har därigenom förbundit sig juridiskt att leva upp till dess artiklar.

Istanbulkonventionen anger olika åtgärder som partnerna är skyldiga att vidta för att både förebygga och bekämpa våld, och att skydda och stödja den som är utsatt. Artikel 15 anger att parterna ska anordna eller förstärka utbildning för yrkesgrupper som kommer i kontakt med utsatta eller utövare av alla våldshandlingar som faller inom ramen för konventionen. En av åtgärderna i Sverige för att uppfylla artikel 15 var att införamål nella strategin anger fyra myra minnor och barn, varvvarvv examensmålet.

I den nationella strategin beskrivs vilka former av våld som avses med examensmålet.

Mäns våld mot kvinnor är ett övergripande paraplybegrepp som omfattar alla former av våld och hot om våld mot kvinnor och flickor i både privata och offentliga sammanhang som leder till fysisk, sexuell, psykisk eller ekonomisk skada eller lidande.

Våld i nära relationer är ett av många begrepp som faller inom våldsområdet mäns våld mot kvinnor. Våldet utövas av någon i en nära och förtroendefull relation och omfattar därmed en vidare krets av närstående än våld i hemmet. Våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål inkluderar även mäns, pojkars och hbtq-personer utsatthet.

I strategins våldsområden inräknas även barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstymning av kvinnor och flickor, och kommersialisering och exploatering av kvinnor i reklam, medier och pornografi.

Utöver kunskap om våldet ska examenmålet, enligt den nationella strategin, innehålla kunskap om att förebygga och upptäcka våld, samt om insatser för våldsutsatta och våldsutövare.

 

Publiceringsdatum: 13 juni 2022

Senast uppdaterad: 13 juni 2022