Återhämtning av lärosätens jämställdhetsarbete

Arbetet med jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet fick sig en törn under pandemins första år 2020. Tid och resurser behövde läggas på omställning till en digital verksamhet vilket gjorde att arbetet med jämställdhetsintegrering nedprioriterades. Trots att pandemin fortsätter att påverka ser vi att arbetet med jämställdhetsintegrering till stora delar återupptagits under 2021.

Utgångspunkten för rapporten Hållbara resultat för en jämställd akademi är Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att följa upp resultatet av högskolor och universitets jämställdhetsintegreringsarbete (JiHU) och att stödja lärosätena i det arbetet. I JiHU-uppdraget ingår de statliga lärosätena samt Chalmers tekniska högskola och högskolan i Jönköping (33 lärosäten) som genom jämställdhetsintegrering i sin verksamhet ska bidra till de jämställdhetspolitiska målen.

– Covid-19 påverkade universitet och högskolors arbete i högre utsträckning än andra myndigheter. Lärosätenas arbete med att minska smittspridning och ställa om till digital undervisning och examinationer har skett på bekostnad av arbetet med jämställdhetsintegrering, säger Eva Källhammer, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten som skrivit rapporten.

LÄROSÄTENAS RESULTAT

– Trots pandemin uppger drygt 90 procent av lärosätena i vår enkät att de har nått resultat i arbetet med jämställdhetsintegrering år 2021. Det är en betydande förändring jämfört med året innan när cirka 50 procent hade nått resultat, säger Eva Källhammer som menar att pandemin fortsätter att påverka lärosätena men att den inte fick lika negativ påverkan på arbetet med jämställdhetsintegrering 2021 som året innan.

Merparten av lärosätena redovisar resultat som exempelvis utbildningsinsatser och kartläggningar samt nya strategier, riktlinjer och stödmaterial.

– Vi ser att en hög grad lärosäten arbetar med att ta fram nya arbetssätt för att samordna jämställdhetsintegrering med andra uppdrag, till exempel med hållbarhet eller kvalitetsutveckling. Vissa lärosäten har också tagit fram nya arbetssätt bland annat för att förbygga trakasserier och sexuella trakasserier, säger Eva Källhammer.

– Cirka en fjärdedel av lärosätena har nått utfall som påverkar målgrupper som studenter och doktorander. Ett sådant exempel är att färre studenter utsätts för sexuella trakasserier. I jämförelse med tidigare år går det åt rätt håll, men för att nå en hållbar förändring är det viktigt att lärosätena inte stannar vid olika utbildningsinsatser, strategier och riktlinjer för arbetet, då det inte per automatik leder till förändring. För att nå förändring behöver lärosätena omsätta kunskaper om jämställdhet i nya arbetssätt som i sin tur ska bidra till mer jämställda utfall säger Eva Källhammer och fortsätter:

– Lärosätena tycker det är en utmaning att mäta resultat och visa på effekter på samhällsnivå, men lärosätena relaterar i högre utsträckning än tidigare år arbetet med jämställdhetsintegrering till flera av de jämställdhetspolitiska målen (framför allt till delmål 1–3 och 6) vilket på sikt antas bidra till uppfyllelse av de jämställdhetspolitiska målen.

VÅRT STÖD

Jämställdhetsmyndigheten stöttar lärosätena i deras arbetet med att planera, organisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering bland annat genom utbildningsverksamhet, stödmaterial, anordnande av erfarenhetsutbyten och stöd via kontaktpersoner.

HÅLLBARA RESULTAT

För att nå hållbara resultat i akademin menar Eva Källhammer att det är viktigt att lärosätenas arbete med jämställdhetsintegrering bedrivs långsiktigt i den ordinarie verksamheten och att resultat efterfrågas av både departement och lärosätenas ledning. Att lärosätena inte stanna vid att exempelvis redovisa hur könsfördelning ser ut på olika utbildningar eller avseende fördelning av forskningsmedel utan att de söker lösningar som bidrar ökad jämställdhet på lärosäten och på sikt även bidrar till effekter på samhällsnivå.

– Regeringen har gett lärosätena ett nytt flerårigt uppdrag fram till 2025 som bland annat innebär att lärosätena ska redovisa inriktningar för arbetet med jämställdhetsintegrering och hur det ska bidra till uppfyllelsen av de jämställdhetspolitiska målen. Lärosätena behöver bryta ner de övergripande jämställdhetspolitiska målen till relevanta lärosätesspecifika problem riktade till specifika målgrupper som respektive lärosäte ska arbeta för att lösa. Vi finns där för att stötta deras arbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt stöd så att det är verksamhets- och behovsanpassat och främjar erfarenhetsutbyte och samverkan inom högskolesektorn.

Läs rapporten Hållbara resultat för en jämställd akademi

Utbildning

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 2 juni 2022

Senast uppdaterad: 9 juni 2022