Barn riskerar att föras bort under jullovet

Under skollov riskerar många barn och ungdomar att bli utsatta för barn- och tvångsäktenskap eller könsstympade under utlandsresor. Mörkertalet för hur många som utsätts bedöms vara stort. Skola och socialtjänst har ett stort ansvar att agera i tid när det finns misstanke om att barn far illa eller riskerar att fara illa.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort problem för många barn och unga, och risken att bli förd ur landet för att bli utsatt för barn- och tvångsäktenskap eller könsstympning kan öka inför skolloven. Risken för våld mot barn och unga ökar i takt med begränsning av rörelsefriheten, inte minst för dem som lever i hedersrelaterat våld och förtryck. Skolan kan vara en fristad, som försvinner helt under loven.

–  Skolpersonal uppmanas att göra en orosanmälan till socialtjänsten om man misstänker att ett barn utsätts hedersrelaterat våld och förtryck, säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Många av ärendena där ett barn eller en ung vuxen har blivit bortförd till utlandet har varit kända av en eller flera myndigheter innan tidpunkten för bortförandet. Det visar på vikten av att samhället måste bli bättre på att identifiera utsatta barn och unga och ge ett fullgott stöd och skydd.

–  För att de ska få hjälp i tid måste rätt kunskap, rutiner och samverkan finnas hos berörda myndigheter, säger Matilda Eriksson, utredare på myndigheten.

Rutiner för att förebygga saknas

Det är viktigt att myndigheter i första hand tillämpar den kunskap och lagstiftning som redan finns och som ger möjligheter att ge stöd och skydd till utsatta. Men enligt Mikael Thörn saknas det kompetens och rutiner i många kommuner. Det kan till exempel handla om att skolan inte anmäler frånvaro till socialtjänsten och att socialtjänsten inte utreder och tillgodoser det behov av stöd och skydd som barn kan ha behov av och rätt till.

– I många kommuner har socialtjänsten stora problem när det gäller personalomsättning, kompetens, arbetsmiljö och bristande resurser. De handläggare som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck måste få det stöd och de resurser som de behöver. Det är politiker och chefers ansvar, säger han.

Samverkar kontinuerligt

Jämställdhetsmyndigheten har fokus på förebyggande arbete och har flera uppdrag inom området.

–  Vi samverkar också kontinuerligt med nationella myndigheter och aktörer som Länsstyrelsen Östergötland för att stödet till myndigheter ska bli samordnat och tydligt, berättar Mikael Thörn.

Råd och stöd finns

Skolpersonal uppmanas att göra en orosanmälan till socialtjänsten om man misstänker att ett barn utsätts hedersrelaterat våld och förtryck. Socialtjänstens ansvar är att inleda utredning och ge stöd och skydd. I ansvaret ingår också att följa upp ärendena.

Yrkesverksamma och ideella aktörer kan också få råd och stöd om hedersrelaterat våld och förtryck via den nationella stödtelefonen på nummer 010-223 57 60. Syftet med stödtelefonen är i förlängningen att utsatta barn, unga och vuxna ska få det stöd och skydd som de har behov av och rätt till. På webbplatsen hedersfortryck.se finns mer information.

Könsstympning av flickor och kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 20 december 2023

Senast uppdaterad: 21 december 2023