Bra samordning är nyckeln i arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor

Skolan, sjukvården, polisen och andra som förebygger och bekämpar könsstympning av flickor och kvinnor behöver samordna sitt arbete bättre. Det konstaterar Jämställdhetsmyndigheten i en ny rapport.


Rapporten Från förebyggande till brottsbekämpande - hela kedjan behövs pekar ut fortsatt och förbättrad samordning och ökad kunskap som nyckelfaktorer i arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor. 

– Målet är att ingen flicka eller kvinna ska bli utsatt för könsstympning. För att det ska vara möjligt behöver vi mer forskning om förebyggande insatser, men även att myndigheter och andra aktörer har kunskap om var deras eget ansvar slutar och var någon annans ansvar tar vid, säger Madelene Larsson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Den rapport som Jämställdhetsmyndigheten publicerar i dag pekar på en rad områden som behöver utvecklas. Exempelvis handlar det om att ta fram verktyg så att skolpersonal bättre ska kunna förebygga att flickor blir könsstympade. Det handlar även om att aktörer i samhället behöver bli bättre på att upptäcka, ge vård och utreda brott. 

– Utvecklingen har gått framåt men hela kedjan behöver fungera, från läraren som informerar om könsstympning till åklagaren som ser till att åtal väcks och personer kan dömas för brottet, säger Madelene Larsson.

 

Forskning för att fylla kunskapsluckor

Det kunskapsunderlag som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), tagit fram på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten, är också en viktig pusselbit. Kunskapsunderlaget visar att stora kunskapsluckor finns inom området, och att fortsatt forskning behövs för att kunna identifiera effektiva förebyggande insatser. Idag saknas det sammanvägda forskningsresultat från länder som liknar Sverige. Det innebär att fler välgjorda studier behövs för att ta reda på vilka metoder som har bäst effekt.

 

Digital sammanställning

För att stötta myndigheter och andra aktörer som arbetar mot könsstympning av flickor och kvinnor har Jämställdhetsmyndigheten tagit fram en digital sammanställning. I den har vi samlat material och produkter som har tagits fram av olika aktörer.

Sammanställningen är tänkt att bidra till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning samt ge inspiration vid framtagande av eget material.

Mäns våld mot kvinnor

Könsstympning av flickor och kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 29 september 2023

Senast uppdaterad: 29 september 2023