Elevhälsan viktig för SRHR

Skolan och elevhälsan har en central roll i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland unga. Jämställdhetsmyndigheten bedömer att elevhälsan behöver utvecklas, få tillräckliga resurser och kompetensutveckling för personalen.

– Flera myndigheter har de senaste åren arbetat med SRHR i olika uppdrag. Samtidigt har satsningarna på kvinnors hälsa och förlossningsvården pågått sedan 2015, och i många delar överlappar de SRHR-arbetet. Detta ger resultat. Vi ser det i färre tonårsaborter och att allt fler får diagnoser för sjukdomar som endometrios eller provocerad vulvodyni. Men för att flickor och unga kvinnor ska få rätt hjälp tidigare krävs tillräckliga resurser, kompetensutveckling av skolans personal och utvecklad elevhälsa, säger Sofia Lindbom, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Tätt kopplat till mål om jämställd hälsa

I sin årliga rapport om resultat av jämställdhetspolitiska åtgärder konstaterar Jämställdhetsmyndigheten att skolan och elevhälsan är viktiga för att förmedla information om SRHR och upptäcka olika sjukdomar. SRHR-området hänger tätt ihop med den svenska jämställdhetspolitikens mål om jämställd hälsa. Elevhälsan har även en viktig uppgift när det gäller ökad upptäckt av våld.

– Här visar studier från exempelvis Folkhälsomyndigheten att flera viktiga delar saknas. Det kan handla om att undvika att ställa svåra frågor, såsom att fråga om sexuellt våld, för att inte försätta eleven i en obekväm situation. Eller så kan det handla om att elevhälsan vet att om de upptäcker att eleven varit med om sexuellt våld så leder det till en svår process för både dem själva och eleven. Problemen går i linje med Jämställdhetsmyndighetens tidigare analyser som visat att skolan kan ha svårt att utföra sitt jämställdhetsuppdrag för att frågorna känns svåra att närma sig. Personalen inom skolan behöver få rätt förutsättningar och resurser för att kunna arbeta med denna typ av frågor, säger Sofia Lindbom.

Den förändrade läroplanen angående sexualitet, samtycke och relationer som började gälla 2022 är ytterligare exempel på en intensifiering av  SRHR-arbetet i skolorna. Läroplanerna syftar till att bidra till att eleverna förstår sina egna och andras rättigheter samt att förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke.

 

Fakta: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Sexuell och reproduktiv hälsa är ett samlingsbegrepp. Socialstyrelsen definierar att SRHR-frågorna till exempel handlar om:

  • mödrahälsovård och gynekologisk hälsovård
  • säkra aborter och att planera sitt barnafödande
  • njutbara och säkra sexuella upplevelser fria från tvång
  • tillgång till preventivmedel och sexualundervisning
  • att få bestämma över sin egen sexuella identitet, könsidentitet och könsuttryck.

Arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är grundläggande för kvinnors hälsa och egenmakt.  SRHR-arbetet är sedan länge ett politiskt prioriterat område i Sverige. Arbetet intensifierades ytterligare med en nationell strategi som antogs 2020. Strategin knyter därmed an till stora delar av jämställdhetspolitiken, inklusive den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin överlappar också med flera andra satsningar, bland annat de fleråriga satsningarna inom förlossningsvården och kvinnors hälsa.

Hälsa

Publiceringsdatum: 17 juni 2024

Senast uppdaterad: 17 juni 2024