En nationell och regional struktur för samverkan kan förebygga våld bättre

Om de många insatser som krävs för att förebygga mäns våld mot kvinnor ska träffa rätt behövs ökad samverkan mellan myndigheter, både på nationell och regional nivå. Det slår Jämställdhetsmyndigheten fast i en ny rapport.

– Vi ser att en nationell och regional samverkansstruktur för våldsförebyggande arbete behöver byggas. Det arbetet måste ske långsiktigt och med hänsyn till redan pågående samverkansprocesser, förklarar Evelina Skog som är utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Ingen enskild aktör, faktor eller metod kan ensamt förebygga mäns våld mot kvinnor och mäns våld mot män. För att åstadkomma en förändring krävs att problemet angrips av aktörer på olika samhällsnivåer, med olika perspektiv samt med fokus på olika faktorer och verktyg. Om insatserna som krävs ska träffa rätt och leda till att våldet förebyggs, behövs samverkan och samordning mellan involverade aktörer, visar Jämställdhetsmyndighetens färska rapport.

Under detta regeringsuppdrag om utveckling av samordning kring våldsförebyggande insatser har Jämställdhetsmyndigheten samverkat med flera andra myndigheter.

– Det är en stor utmaning, men nödvändigt för att öka de framtida insatsernas genomslag och effekt, och för att ta vara på resurser, säger Evelina Skog.

Samverkan på alla nivåer behövs

Rapporten visar också att samordning av våldsförebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i ungas partnerrelationer behöver finnas på alla samhällsnivåer. Aktörer som utför insatser på regional och lokal nivå behöver få ett bättre och mer samordnat stöd.

– För att det ska vara möjligt föreslår vi att en struktur för nationell och regional samverkan för våldsförebyggande arbete utvecklas. Syftet är att skapa strukturerat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter. Det långsiktiga målet är att myndigheter kan ge ett samordnat, tvärsektoriellt och konkret stöd till den regionala och lokala nivån, säger Evelina Skog.

Vidare utgör myndighetens arbete med uppföljning av det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet och den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ett viktigt ramverk för att följa upp våldsförebyggande arbete på nationell nivå.

– Myndigheter bör i större utsträckning ha fokus på det våldsförebyggande perspektivet i sitt jämställdhetsintegreringsarbete, så att arbetet kan förankras i styrningen och resurssättas. Få myndigheter följer i dag upp vad deras insatser inom området mäns våld mot kvinnor har lett till för resultat. Det gäller i högsta grad förebyggande insatser. Uppföljning av arbetet med jämställdhetsintegrering kan därför vara en viktig nyckel för uppföljning av myndigheters våldsförebyggande insatser, säger Skog.

Hur ser vägen framåt ut?

– Vi hoppas på och ser fram emot att tillsammans med andra myndigheter planera för hur en samverkansstruktur kan se ut och fungera, och att gemensamt arbeta med de utvecklings- och samverkansområden vi har identifierat. Vi ser exempelvis ett stort behov av vidare utveckla former för hur vi kan göra pojkar och unga män delaktiga i utformandet, genomförandet och uppföljningen av våldsförebyggande insatser på alla samhällsnivåer, säger Evelina Skog.

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 13 april 2021

Senast uppdaterad: 11 juni 2024