Fler män engagerar sig för att främja jämställdhet

Vi uppmärksammar internationella mansdagen genom att lyfta forskning som visar att män i allt högre grad engagerar sig för att främja jämställdhet.

Pappa byter blöja på barn på golvet bland leksaker

–  Inom internationell forskning är mäns engagemang för jämställdhet är ett växande fält. Allt fler organisationer och verksamheter som arbetar för jämställdhet och för att motverka mäns våld mot kvinnor engagerar män, säger Peter Söderström, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt två faktorer, vikten av förebyggande insatser och mäns delaktighet och ansvar.

– Behovet av pojkars och mäns aktiva engagemang och ansvarstagande i strävan efter att uppnå ett jämställt samhälle beskrivs som en nyckelfaktor och en angelägen åtgärd, på både på nationell och global nivå. Ett viktigt skäl till engagemanget är att män ser och förstår allvaret i problemet med ojämställdhet och mäns våld mot kvinnor och andra män, och vill vara en del av lösningen säger Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Intervjustudie med män pågår

Under hösten genomför myndigheten en intervjustudie med män som engagerat sig för jämställdhet på olika sätt. Männen uppger flera olika skäl till att engagera sig och för att främja jämställdhet.

– De skäl som männen vi intervjuar uppger har väckt deras engagemang går i linje med befintlig forskning. Det kan till exempel handla om att lyssna på och ta in sin kvinnliga partners verklighet, förståelse för andra orättvisor eller att man inte vill anpassa sig till stereotypa maskulinitetsnormer, säger Peter Söderström.


Män uppger att deras engagemang för jämställdhet väcks genom:

 • Att lyssna på kvinnor och ta del av deras verklighet
 • Andra män
 • Kunskap om andra sociala orättvisor som klassamhället, rasism och kolonialism
 • Att bli pappa
 • Studier
 • Yrkeslivet
 • Att inte ha anpassat sig till dominerande föreställningar om maskulinitet under uppväxten
 • Att befinna sig i maskulina miljöer, exempelvis inom idrotten.

 Vad män uppger att de kan och vill göra när de engagerar sig:

 • Lära sig mer om våld och vad de kan göra för att bidra
 • Prata med yngre män om respekt i relationer med kvinnor
 • Bjuda in andra män att delta i våldsförebyggande arbete
 • Hänvisa överlevare till stöd
 • Ge stöd till någon som utsatts för våld
 • Tala om för män som inte är respektfulla mot kvinnor att sluta med det
 • Undersöka sin roll i relation till skadliga maskulinitetsnormer
 • Lyssna på kvinnors erfarenheter
 • Främja jämställdhet


Män som lever jämställt mår bättre

– Vi vet från vår rapport Psykisk ohälsa och andra aspekter av hälsa att vissa maskulinitetsnormer påverkar och förstärker individens risk för ohälsa. Samtidigt visar internationell forskning att män som tror på och lever jämställt oftare än andra män uppger att de är gladare och har en bättre hälsa, betonar Peter Söderström.

Myndigheten arbetar nu för att skapa bättre förutsättningar för att män ska kunna engagera sig för att främja jämställdhet och aktivt vara delaktiga och ta ansvar för att motverka mäns våld mot kvinnor. Det görs genom inventering av aktuell forskning och genom intervjuer med män, som arbetat länge inom jämställdhetsområdet.

– Samtidigt söker vi efter goda exempel på organisationer och verksamheter där män aktivt arbetar för en jämställd praktik och mot våld. Arbetet ligger till grund för en fördjupad kunskap som vi kommer börja sprida under nästa år, säger Mikael Thörn.  

 

Fakta mansdagen

Den internationella mansdagen infaller 19 november och initierades 1999. Syftet med dagen är att fokusera på pojkars och mäns hälsa, uppmärksamma mäns bidrag till samhället, förbättrade relationer samt lyfta fram positiva manliga förebilder.

Enligt FN är en grundläggande förutsättning för att uppnå en jämställd värld och kunna eliminera våldet män utövar mot kvinnor, att pojkar och män aktivt engagerar sig och vill ta ansvar. Det finns ett växande antal internationella åtaganden på FN-nivå för att engagera pojkar och män i arbetet med att uppnå jämställdhet.

Vill du lära dig mer om hur du kan identifiera och förebygga våld i nära relationer?
Gå vår webbutbildning Våld i nära relation - agera som chef eller kollega.

Makt och inflytande

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 19 november 2023

Senast uppdaterad: 20 november 2023