Hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer ska kartläggas

Jämställdhetsmyndigheten ska kartlägga hbtqi-personers utsatthet och risk för utsatthet för våld i nära relationer. Vi ska också göra en analys av, och föreslå insatser, riktade till såväl målgruppen som berörda yrkesgrupper.

Det finns studier som visar på en större våldsutsatthet bland homo- och bisexuella personer, särskilt hos ungdomar, jämfört med heterosexuella och bland transpersoner jämfört med cis-personer. Det saknas dock heltäckande nya studier och mer omfattande kunskap om omfattningen av utsattheten i Sverige. I en undersökning som Statskontoret genomfört bland civilsamhällesorganisationer framkom också att kommuner och regioner behöver mer kunskap om frågan och att de behöver bli bättre på att ge stöd till våldsutsatta hbtqi-personer.

– Det är bra att myndigheten nu har fått ett särskilt uppdrag som gäller hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer, säger Berit Jernberg, avdelningschef på Jämställdhetsmyndigheten. Intentionerna med uppdraget, som bland annat innebär att kartlägga hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer för att kunna göra en gedigen analys för mer relevanta och träffsäkra insatser, är grundläggande. Vi ska också identifiera kunskapsluckor och ge förslag på hur vi kan utveckla kunskapen på området på bland annat kommunal och regional nivå. 

I uppdragets genomförande ska kunskap och synpunkter inhämtas från Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Socialstyrelsen samt vid behov från övriga hbtqi-strategiska myndigheter. Kunskap och synpunkter bör även inhämtas från RFSL, Tjejers rätt i samhället och andra relevanta civilsamhällesorganisationer.

Jämställdhetsmyndigheten ska slutrapportera uppdraget senast den 31 mars 2025 till Arbetsmarknadsdepartementet.  

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats.

Mäns våld mot kvinnor

Sexuella trakasserier

Prostitution och människohandel

Könsstympning av flickor och kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 4 augusti 2023

Senast uppdaterad: 4 augusti 2023