Inför utbildning om mäns våld mot kvinnor på gymnasiet

Många av de yrkeskategorier inom vård- och omsorg som dagligen möter människor i utsatta livssituationer saknar högskoleutbildning. För att stärka bemötandet och stödet för våldsutsatta föreslår Jämställdhetsmyndigheten bland annat att utbildning om mäns våld mot kvinnor införs på gymnasienivå.

Enligt regeringens uppdrag har Jämställdhetsmyndigheten identifierat kunskapsluckor och kartlagt utbildningsbehov hos yrkesverksamma som möter våldsutsatta, som till exempel undersköterskor, vårdbiträden och stödassistenter.  

Rapporten fastställer att kunskap om mäns våld mot kvinnor behövs i flera grundutbildningar. Samtidigt är det avgörande att arbetsgivare, inte minst inom kommuner och regioner, erbjuder personalen kompetenshöjande insatser om mäns våld och mot kvinnor och våld i nära relationer.   

"Kunskap om våld saknas framförallt hos yrkesgrupper som möter våldsutsatta i särskilt utsatta livssituationer."

Lena Axelsson Örnerfors, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, förklarar att kunskapsnivån bland yrkesverksamma varierar kraftigt, men att det finns behov av både grundläggande och fördjupande utbildning inom våldsområdet. Hon konstaterar att några av de största kunskapsluckorna handlar om våldsutsatthet i kombination med annan utsatthet.  

– Kunskap om våld saknas framförallt hos yrkesgrupper som möter våldsutsatta i särskilt utsatta livssituationer. Detta berör till exempel äldre kvinnor och hbtqi-personer, men även flickor och kvinnor med funktionsnedsättning riskerar att få sämre stöd om de utsätts för våld i nära relation.  

Få kommuner erbjuder sin personal kunskaps- och metodstöd med fokus på våldsutsatta i särskilt utsatta livssituationer. Sämst tillgång till kompetenshöjande insatser har medarbetare inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet.  

Vägen framåt  

För att stärka yrkesverksammas kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer lämnar Jämställdhetsmyndigheten flera förslag på åtgärder:  

  • Inkludera kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i grundutbildningar inom gymnasieskolan och Komvux, med särskilt fokus på vård och omsorg. 
  • Inkludera kunskaper om mäns våld mot kvinnor för utbildningar till tandsköterska, stödpedagog, socialpedagog och specialistundersköterska. 
  • Öka kursutbudet om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inom yrkeshögskolor.
  • Komplettera webbstödet vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) för lärosäten för att anpassas till fler utbildningsanordnare än bara högskolor och universitet. 
  • Öka resurserna till Kvinnofridslinjen vid NCK så att de kan stärka stödet till yrkesverksamma.

Undersökningen visar att kommuner med styrdokument för arbetet mot mäns våld mot kvinnor erbjuder sina medarbetare kunskaps- och metodstöd inom området i betydligt högre grad.  

– En viktig förutsättning är att kommuner och regioner har styrdokument för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, och att verksamheterna tar fram och implementerar rutiner för det. Då ökar chansen för att medarbetarna får rätt förutsättningar att upptäcka, bemöta och stötta våldsutsatta, avslutar Lena Axelsson Örnerfors. 

Här kan du läsa och ladda ner rapporten Kunskap om våld avgörande för rätt bemötande (2023:19)

Hälsa

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 30 november 2023

Senast uppdaterad: 30 november 2023