Kunskap om våld avgörande för rätt bemötande

Undersökningens resultat visar att kunskapsluckor och utbildningsbehov om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer varierar stort. Det finns dock behov av såväl grundläggande som fördjupande utbildning inom området. Flera av de kunskapsluckor som identifierats gäller våldsutsatta i särskilt utsatta livssituationer såsom äldre kvinnor, flickor och kvinnor med funktionsnedsättning samt hbtqi-personer.

För att stärka yrkesverksammas kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer lämnar Jämställdhetsmyndigheten följande förslag på åtgärder:

  • Att Skolverket får i uppdrag att, i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, se över möjligheten att inkludera kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i relevanta grundutbildningar inom gymnasieskolan och Komvux, med särskilt fokus på vård och omsorg.
  • Att Myndigheten för yrkeshögskolan får i uppdrag att, i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, se över de befintliga föreskrifterna för tandsköterska, stödpedagog inom funktionshinderområdet, socialpedagog och specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre, i syfte att inkludera kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
  • Att Myndigheten för yrkeshögskolan får i uppdrag att fördela riktade statsbidrag i syfte att stimulera kursutbud om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inom yrkeshögskolorna.
  • Att Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att tillsammans med NCK komplettera webbstödet för lärosäten, för att anpassa det till fler utbildningsanordnare.
  • Att Kvinnofridslinjen, vid NCK, ges förutsättningar att i högre utsträckning ha möjlighet att möta både yrkesverksammas och våldsutsattas behov av stöd.

Till rapporten hör ett antal bilagor:

Huvudrapport Kommunenkät

Ramboll Rapport Intervjustudie

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 30 november 2023

Senast uppdaterad: 11 juni 2024