Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor

Könsstympning av flickor och kvinnor är en kränkning av mänskliga rättigheter, ett allvarligt brott mot svensk lagstiftning och ett sätt att kontrollera flickor och kvinnors sexualitet. För att bekämpa könsstympning krävs mer kunskap om effektivt förebyggande arbete och förbättrad samverkan mellan olika aktörer.

Idag 6 februari är den internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor. 200 miljoner kvinnor och flickor över hela världen beräknas ha blivit utsatta, och ca 4 miljoner riskerar varje år att utsättas för könsstympning. Socialstyrelsen uppskattar att 68 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha utsatts för någon form av könsstympning. 

För att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor behövs ökad kunskap i samhället och förbättrad samverkan mellan olika aktörer. 

- Det är jätteviktigt att inte bara yrkesverksamma inom myndigheter får kunskap, utan att kunskapen om könsstympning generellt behöver öka i samhället. Skolan spelar exempelvis en viktig roll för att utifrån ett rättighetsperspektiv prata om de här frågorna med barn och unga, men även med föräldrar. säger Madelene Larsson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten. 

Men det finns också behov av mer forskning på området.

- En viktig slutsats som vi tydligt ser är att det finns behov av mer forskning för att utveckla, följa och utvärdera vilka förebyggande metoder som är effektiva i arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor.  avslutar Madelene Larsson.

Stöd och information

Jämställdhetsmyndigheten har i många år haft i uppdrag att arbeta med att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Det senaste uppdraget, som var ett myndighetsgemensamt uppdrag, slutredovisades i september 2023.  I uppdraget ansvarade Jämställdhetsmyndigheten bland annat för att samordna, bidra till erfarenhetsutbyte och följa upp det arbete som bedrivs av myndigheter och andra aktörer på området. Jämställdhetsmyndigheten har även fått i fortsatt uppdrag att samordna arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Inom ramen för uppdraget tog myndigheten fram en digital sammanställning av stödmaterial, handlingsplaner, vårdprogram med mera. 

- Sammanställningen är tänkt att fungera som ett stöd som kan inspirera yrkesverksamma till att ta fram nytt material och att utveckla arbetet mot könsstympning inom sina verksamheter. Med filtreringsfunktionen går det även att hitta material utifrån kategorier som förebyggande arbete samt stöd och skydd. Det går även att filtrera på lokal, regional och nationell nivå, säger Madelene Larsson. 

Hemsidan könsstympning.se, som är framtagen av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, tillsammans med bland andra Jämställdhetsmyndigheten, syftar till att ge ökad kunskap och ge samlad och tillgänglig information. Sidan riktar sig till både yrkesverksamma, utsatta och närstående. 

Bryta tystnaden

Myndigheter har det yttersta ansvaret för att tillvarata och skydda flickors och kvinnors rättigheter och för att hela kedjan ska fungera. Från det förebyggande arbetet, till upptäckt, stöd och vård till utsatta och slutligen lagföring av brottet. Det är därför otroligt viktigt att det finns en fungerande samverkan mellan skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis men även civilsamhället spelar en viktig roll det förebyggande arbetet. 

- Civilsamhällesorganisationer kan öppna upp för samtal om könsstympning genom att skapa trygga rum och utrymmen för människor i andra sammanhang än exempelvis myndighetspersoner. De möjliggör dialog och kunskapsspridning till flickor och kvinnor om rättigheter och lagstiftning, säger Madelene Larsson. 

Exempel på detta framkom i den intervjustudie med kvinnor som har erfarenhet från könsstympning och som deltagit i föreningen Existeras samtalsgrupper. Intervjustudien ingick i slutrapporten och genomfrödes av universitetslektor/docent Cecilia Kjellgren på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

Könsstympning av flickor och kvinnor

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 6 februari 2024

Senast uppdaterad: 7 februari 2024