Jämställdhetsmyndighetens arbete mot människohandel

Jämställdhetsmyndigheten är en av nio myndigheter som tillsammans arbetar för att motverka kriminalitet i arbetslivet. Att personer utnyttjas på arbetsplatser i människohandel eller människoexploatering är en av de allvarligaste aspekterna av arbetslivskriminalitet.

En kvinna som målar naglarna på en annan kvinna.

 

— Jämställdhetsmyndigheten är med i den myndighetsgemensamma samverkan på grund av vår roll som nationell samordnare av arbetet mot människohandel. Det betyder att vi ska arbeta mot alla former av människohandel. Sveriges strategi och arbete mot människohandel har historiskt sett haft fokus på sexuell exploatering. Men de senaste åren har satsningar på att motverka arbetskraftsexploatering ökat, säger Paulina Bolton, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

De myndigheter som samverkar mot arbetslivskriminalitet är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, och Åklagarmyndigheten.

— Samverkan sker både på nationell och regional nivå. På den nationella nivån innebär Jämställdhetsmyndighetens roll bland annat att tillhandahålla kompetens kring människohandelsfrågan och särskilt att lyfta de utsattas rätt till stöd och skydd. Detta leder till att brottsofferperspektivet tas om hand i det strategiska arbetet inom myndighetssamverkan, säger Paulina Bolton.

— Vi har samlad kunskap om målgruppen – var de kommer ifrån, bakgrunden till deras utsatthet, vilken typ av information de efterfrågar, vilka rättigheter de har och var de kan söka hjälp.

Arbetet sker på två nivåer: Dels den nationella och dels den regionala. På den regionala nivån finns regionkoordinatorer som bland annat medverkar på arbetsplatsinspektioner.

— Regionkoordinatorerna är med ute i verksamheten när man ser att det finns en risk för människohandel. Även de arbetar med brottsofferperspektivet och kan erbjuda stöd och hjälp. De utbildar också andra yrkesverksamma som medverkar på arbetsplatsinspektioner som till exempel inspektörer från Arbetsmiljöverket.

Utnyttjas för både sex och arbete

— Vårt uppdrag är att arbeta mot alla slags former av människohandel. Och även om personerna utnyttjas på olika sätt, så finns det många likheter runt exploateringen, till exempel de riskfaktorer som gör att man är sårbar för rekrytering. Man kan också bli utnyttjad för flera ändamål samtidigt. Till exempel att man utnyttjas både för sex och för arbete eller tiggeri, detta ser vi särskilt hos kvinnor. Ett exempel är kvinnor som utnyttjas i städbranschen också tvingas att sälja sex, säger Paulina Bolton. Av dessa anledningar är det bra att vi har uppdraget att arbeta mot alla former av människohandel, att expertisen kring frågan är samlad.

Att upptäcka människohandel

Om man som privatperson vill vara uppmärksam och upptäcka om någon är utsatt för människohandel för tvångsarbete, vad ska man då titta efter?

— Det kan vara att personer arbetar utan rätt skyddsutrustning och utför farliga arbeten inom till exempel byggnadsbranschen eller hanterar kemikalier. Att personer bor eller sover på sin arbetsplats. Långa arbetstider kan ju vara svårt att upptäcka, men det är också en signal. Likaså att de verkar vara rädda för chefen och inte svarar på frågor.

— Blir man misstänksam ska man ringa polisen, säger Paulina Bolton.

Läs mer om vårt arbete mot prostitution och människohandel

Prostitution och människohandel

Stöd till dig som är yrkesverksam

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 25 oktober 2022

Senast uppdaterad: 11 juni 2024