Kvinnor och män exploateras på olika arenor

År 2022 har de kvinnor som regionkoordinatorerna identifierat i ärenden om misstänkt människohandel eller människoexploatering främst utnyttjats för sexuella ändamål, medan männen främst utnyttjats som arbetskraft. Det visar en analys framtagen av den nationella samordningen mot prostitution och människohandel, som är placerad vid Jämställdhetsmyndigheten.

Under 2022 fattade regionkoordinatorerna misstanke om människohandel eller människoexploatering gällande 375 personer. Av dessa var 223 personer kvinnor och 139 män.
I elva ärenden noterades inte personens kön och två ärenden uppgav annat kön.

– Vi ser en tydlig trend att allt fler vuxna män identifieras som utsatta. Detta beror både på att människoexploateringsbrottet infördes 2018, och även på att arbetet mot arbetskraftsexploatering har prioriterats mer under de senaste åren, säger Paulina Bolton, utredare på Jämställdhetsmyndigheten som samordnar det nationella arbetet mot prostitution och människohandel.

Mörkertalet bedöms vara stort

I 274 ärenden bedömdes misstanke om människohandel och i 101 ärenden misstänktes människoexploatering. Nytt för i år är statistik kring vilken bransch som var aktuell när det fanns misstanke om exploatering i arbete. De vanligaste branscherna är i fallande ordning: Grön näring, bygg, hotell och restaurang, industri, biltvätt- eller bilverkstad och städ.

– Det är viktigt att ha med sig att denna typ av brottsutsatthet identifieras där arbete och resurser finns. Mörkertalet är stort och personer utsatta för människohandel är inte själva benägna att rapportera det. Myndigheter måste aktivt leta för att hitta dessa individer, säger Paulina Bolton.

Även barn utsätts för människohandel och människoexploatering. Under 2022 identifierades 54 barn av regionkoordinatorerna som potentiellt utsatta, av dessa var 31 flickor och 23 pojkar. Barn som identifierats som exploaterade för sexuella ändamål och i kriminalitet identifierades i högre grad än tidigare år.

Kvinnor utnyttjas i högre grad för sexuella ändamål

Statistiken visar tydligt att kvinnor och män exploateras för olika ändamål. Det framgår att kvinnor i hög grad utnyttjats för sexuella ändamål medan män främst utnyttjats i arbete. Drygt 72 procent av alla 223 kvinnor som regionkoordinatorerna identifierade exploaterades för sexuella ändamål, medan cirka 68 procent av de utsatta männen utnyttjades som arbetskraft.

– Trenden att män och kvinnor exploateras på olika arenor är genomgående och pekar på vikten av att arbetet mot människohandel måste ske i flera olika miljöer i samhället, säger Paulina Bolton.

Utmaning att identifiera brottsoffer i nya miljöer

Eftersom kvinnor och män generellt exploateras i olika miljöer är det viktigt att identifieringsarbetet har en stor bredd och tillräckliga resurser, annars finns risk att varken kvinnor eller män inte identifieras. Under 2022 identifierades både män och kvinnor i högre grad i exploateringsformer som är mindre förekommande för respektive kön, jämfört med tidigare år. Kvinnor exploaterade i arbete, och män exploaterade för sexuella ändamål och i kriminalitet syntes i större utsträckning jämfört med tidigare år.

– Det är positivt att både män och kvinnor identifieras i högre grad i exploateringsformer som inte är de mest vanliga för respektive kön. Det är dock en utmaning att identifiera brottsoffer i nya miljöer och samtidigt inte tappa bort de målgrupper som man tidigare identifierat, säger Paulina Bolton.

Jämställdhetsmyndigheten har sammanställt regionkoordinatorernas statistik sedan 2018 vilket möjliggör en jämförelse mellan åren. Siffrorna består enbart av de offer som regionkoordinatorerna fått kännedom om.

– Även om statistiken inte är heltäckande kan den hjälpa oss att förstå mer om vilka personer som utsätts i Sverige och ge oss mer kunskap om hur förebyggande insatser kan förbättras, säger Paulina Bolton.

Ta del av hela analysen Regionkoordinatorernas statistik om människohandel och människoexploatering 2022. 

Så arbetar Jämställdhetsmyndigheten för att motverka människohandel

  • Vi samordnar arbetet mot prostitution och människohandel på nationell nivå genom NSPM.
  • Det operativa nätverket Nationellt metodstödsteam (NMT) leds av Jämställdhetsmyndigheten och består av myndigheter som arbetar mot prostitution och alla former av människohandel. Samverkande myndigheter är, förutom Jämställdhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Socialtjänsten och Åklagarmyndigheten.
  • Stödjer yrkesverksamma genom utbildning och vägledningen Manual vid misstanke om människohandel och driver en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma kan ringa för konsultation i ärenden som rör prostitution och människohandel.
  • Samordnar arbetet med regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel som ger stöd på regional nivå. Det sker i samarbete med länsstyrelser och socialtjänst i den kommun där regionkoordinator är anställd.
  • Finansierar Återvändandeprogrammet Människohandel Prostitution som drivs av IOM Finland för att ge personer som varit utsatta för prostitution eller människohandel i Sverige och som har hemvist i annat land möjlighet till att frivilligt återvända på ett tryggt sätt och med möjlighet till stöd i hemland.
  • Vi ingår i det myndighetsgemensamma uppdraget mot arbetslivskriminalitet. Arbetet inom samverkan fokuserar främst på att utföra gemensamma inspektioner på arbetsplatser inom branscher där det finns hög risk för fusk och brottslighet.

Vid behov av stöd i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel och människoexploatering ring stödtelefonen på
020-39 00 00 eller kontakta en regionkoordinator.

 

 

 

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 8 maj 2023

Senast uppdaterad: 11 juni 2024