Nytt metodstöd för att kartlägga våld på lokal nivå

BRÅ har tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten tagit fram ett metodstöd för att kartlägga några av de brottstyper som främst drabbar kvinnor och som tenderar att förbises i lokalt brottsförebyggande arbete. Lina Lundborg, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, har varit med i det arbetet.

Metodstödet länkar samman de brotts- och våldsförebyggande fälten


Varför finns det ett behov av ett sådant här metodstöd?

– När det gäller våldsbrott som våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck eller prostitution och människohandel görs det idag mycket sällan lokala kartläggningar i det brottsförebyggande arbetet. Det innebär i förlängningen att få brottsförebyggande åtgärder planeras för att förebygga det våld som främst drabbar kvinnor och flickor. Därför välkomnar vi det stöd som nu tagits fram av Brå i samverkan med oss på Jämställdhetsmyndigheten.

Vad hoppas du att metodstödet ska leda till?

– Jag hoppas först och främst att fler brottsförebyggande lägesbilder kommer inkludera våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel. Det är ju en förutsättning för att brottsförebyggande åtgärder ska planeras även utifrån denna brottslighet. Jag hoppas också att samverkan kommer utvecklas mellan de som jobbar brottsförebyggande och våldsförebyggande.

Varför är det viktigt med samverkan mellan de två fälten?

– De åtgärder som behöver utvecklas för att förebygga det våld som kartlagts kommer behöva utvecklas i samverkan. Det brottsförebyggande arbetet har ofta en tydligt formaliserad samverkansstruktur. Från och med juli 2023 kommer kommunernas ansvar för brottsförebyggade arbete enligt ett lagförslag till och med vara lagstadgat. I det fortsatta arbetet behöver kommunerna säkra upp att det finns en organisation för samverkan i det brottsförebyggande arbetet som inkluderar aktörer med fördjupade kunskaper om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel. Det blir en form av kvalitetssäkring av de brottsförebyggande åtgärderna mot dessa brottstyper, men också en förstärkning av det lokala våldsförebyggande arbetet.

"Vi kommer jobba för att uppföljningen av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor tydligare ska inkludera det brottsförebyggande arbetet."

Hur bidrar Jämställdhetsmyndigheten i det här arbetet?

– Vi har ett nationellt ansvar för att främja utvecklingen av det våldsförebyggande arbetet. I metodstödet har vi tillsammans med Brå visat hur processtödet för det våldsförebyggande arbetet och det brottsförebyggande arbetet kan stärka varandra. Vi kommer i samverkan med Brå att sprida metodstödet och ge stöd till användandet. Vi kommer även jobba för att uppföljningen av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor tydligare ska inkludera det brottsförebyggande arbetet. Vi vill helt enkelt veta om fler brottsförebyggande åtgärder har genomförts som ett resultat av det här metodstödet.

Digitalt metodstöd för kommuners kartläggningsarbete

Metodstödet för kartläggning av tre våldstyper har framför allt arbetats fram som ett digitalt stöd på Brås hemsida. Ett skriftligt stöd utgör utgångspunkten till det digitala stödet – det skriftliga metodmaterialet går även att skriva ut.

Enligt lagförslaget Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete - Regeringen.se ska kommunerna from den 1 juli 2023 få ett lagstadgat ansvar för ta fram en lägesbild, som ska innehålla en kartläggning av brottsligheten, dess omfattning och konsekvenser samt en analys av kartläggningen och informationen. Kartläggning, lägesbild och analys ska utgöra grunden för ett ställningstagande till behovet av åtgärder och beslut om en åtgärdsplan.

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 12 oktober 2022

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022