Nytt uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten med fokus på information till våldsutsatta

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att fortsätta utveckla och sprida effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna etablera kontakt med våldsutsatta och nå ut med information om våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdraget är en fortsättning på tidigare uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten om att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck i samband med covid-19. Fokus låg främst på hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. I uppdraget såg Jämställdhetsmyndigheten att det fanns stora skillnader i kommuners arbetssätt och stöd, inte minst mot vissa särskilt utsatta grupper. Myndigheten sammanställde och spred goda exempel och framgångsrika arbetssätt till kommunerna.

– Alla våldsutsatta ska kunna få hjälp och stöd utifrån sin behov och rättigheter oavsett var de är bosatta i Sverige. Idag är det stora skillnader mellan kommuner. Inte minst mindre kommuner har brister. Med det nya uppdraget kan vi, tillsammans med andra aktörer, fortsätta att ge stöd, stärka och utveckla arbetet för ett mer likvärdig information och stöd i hela landet, säger Mikael Thörn, enhetschef.

I det nya uppdraget ska Jämställdhetsmyndigheten fokusera på att fortsätta utveckla och sprida informationsmaterial och arbetssätt som ska underlätta för kommuner, särskilt mindre kommuner, att nå grupper som riskerar att vara särskilt våldsutsatta under coronapandemin. Det rör exempelvis personer med funktionsnedsättning och barn och unga som utsätts för övergrepp via nätet.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2022.

Läs mer

Rapporten Covid-19 och våldsutsatthet (2021:8)

Jämställdhetsmyndighetens arbete mot våld i samband med covid-19

Mäns våld mot kvinnor

Effekter av covid-19-pandemin

Publiceringsdatum: 24 juni 2021

Senast uppdaterad: 6 december 2021